Tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Thừa Thiên Huế đến đời sống kinh tế xã hội của cộng đồng: Bài học từ huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế

Download options
Download document
Báo cáo này đưa ra một bức tranh tổng thể về đời sống của những người dân sinh sống tại 12 thôn của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và vai trò của Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) đối với sinh kế và đời sống xã hội nơi đây. Báo cáo chỉ ra rằng, PFES đã tạo ra nguồn tài chính mới và huy động nguồn lực xã hội vào công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, để thực hiện PFES hiệu quả hơn, cần hoàn thiện quá trình giao đất giao rừng cho cộng đồng và người dân đồng thời lồng ghép có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ về lâm nghiệp và phát triển sinh kế cho người dân để phát huy tối đa nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mang tính bền vững đồng thời cải thiện chất lượng rừng. Cần có nhiều nghiên cứu trong tương lai đánh giá hiệu quả và tác động của PFES trên toàn địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nhiều nhóm chủ rừng khác nhau.
Authors: Dương, N.P.; Pham, T.T.; Lê, T.T.T.; Nguyễn, T.D.H.; Đỗ, T.T.A.
Subjects: ecosystem services, development policy, livelihoods, forest policy, local communities, national planning, socioeconomic development
Publication type: Paper-R, Publication
Year: 2021

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us