Giá trị kinh tế của hoạt động thương mại liên quan đến động vật hoang dã tại Việt Nam

Download options
Download document

Thông điệp chính

  • Hoạt động gây nuôi động vật hoang dã mang lại giá trị về kinh tế lớn đối với nhiều địa phương và hộ gia đình, đồng thời tạo ra các cơ hội về việc làm cho lực lượng lao động ở nông thôn.
  • Tuy nhiên, việc nhiều hộ gia đình và địa phương phụ thuộc vào hoạt động gây nuôi động vật hoang dã như nguồn thu nhập chính cũng tạo ra những thách thức lớn trong công tác quản lí và bảo tồn động vật hoang dã.
  • Để có thể thực hiện công tác quản lí và bảo tồn động vật hoang dã hiệu quả, cần xây dựng các mô hình kinh tế thay thế bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển chung của địa phương. Ngoài ra cần có các giải pháp tổng thể, không chỉ tập trung vào hoạt động gây nuôi trang trại mà cũng nên tập trung vào giải quyết các nguyên nhân dẫn đến thương mại động vật hoang dã bất hợp pháp.
  • Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu và nỗ lực trong việc ghi nhận và phân tích giá trị kinh tế của việc gây nuôi và thương mại động vật hoang dã, các số liệu hiện có thường không cập nhật và dựa trên số lượng mẫu nhỏ tại một số địa phương. Một hệ thống theo dõi và giám sát hiệu quả và hỗ trợ tài chính cho những nghiên cứu trong về buôn bán động vật hoang dã tại Việt Nam, bao gồm cả hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh COVID là rất cần thiết.
Authors: Pham, T.T.; Trần, Y.L.; Nguyễn Thị, K.N.; Tăng Thị, K.H.; Đặng, H.P.
Subjects: wildlife, trade, economic impact, wildlife conservation, wildlife management
Publication type: Brief, Publication
Year: 2021

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us