Ưu tiên đầu tư và quan tâm của các bên đối với lĩnh vực các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2019

Download options
Download document
Tóm lược chính sách này cho thấy các ưu tiên đầu tư của các bên có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2019 tập trung vào 16 lĩnh vực chính: 1. Bảo tồn; 2. Gia tăng trữ lượng các-bon (vd. tái sinh rừng); 3. Khai thác rừng bền vững (vd. cấp chứng chỉ); 4. Trồng mới và tái trồng rừng; 5. Giảm phát thải đất nông nghiệp (vd. nông nghiệp xanh, cam kết không phá rừng); 6. Thiết kế chính sách và chương trình REDD+ cấp quốc gia; 7. Thiết kế chính sách và chương trình REDD+ cấp tỉnh; 8. Thực hiện chương trình REDD+ (MRV, biện pháp đảm bảo an toàn); 9. Thí điểm REDD+; 10. Quyền sở hữu; 11. Bảo tồn đa dạng sinh học; 12. Xóa đói giảm nghèo; 13. Quản trị lâm nghiệp (khai thác bất hợp pháp, chống tham nhũng); 14. Lâm nghiệp cộng đồng, đồng quản lí; 15. Thích ứng với biến đổi khí hậu; 16. Buôn bán và thương mại các-bon. Các ưu tiên đầu tư nguồn lực của các bên dành cho 16 lĩnh vực này phần lớn tăng lên và mở rộng theo thời gian để bắt kịp với xu thế phát triển của ngành lâm nghiệp trên thế giới. Các hỗ trợ ưu tiên của các bên tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thử nghiệm và tiên phong trong nhiều lĩnh vực chính sách và công nghệ mới.
Authors: Phạm, T.T.; Đào Thị, L.C.; Hoàng, T.L.; Ngô, H.C.; Hoàng, T.U.; Trần Ngọc, M.H.; Hoàng, M.H.; Nguyễn, V.D.
Subjects: climate change, policy, conservation, forest management, community forestry
Publication type: Brief
Year: 2020

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us

X