Chi trả dịch vụ môi trường cho dịch vụ các-bon tại Việt Nam: Góc nhìn từ kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề cần xem xét

Download options
Download document
Dịch vụ môi trường các-bon là loại hình dịch vụ đang được thương mại hóa phổ biến nhất trên thế giới
Authors: Pham, T.T.; Nguyen, V.D.
Subjects: ecosystem services, carbon, climate change
Publication type: Brief
Year: 2019

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us