Cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng ngập mặn tại Việt Nam: Bài học từ các tỉnh Thanh Hoá, Thái Bình và Quảng Ninh

Download options
Download document
Ở Việt Nam, rừng ngập mặn đã và đang bị đe dọa bởi áp lực phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu. Báo cáo này nhằm phân tích các cơ hội và thách thức đối với quản lý rừng và bảo vệ rừng ngập mặn ở Việt Nam.
Authors: Pham, T.T.; Vu, T.P.; Pham, D.C.; Dao, L.H.T.; Nguyen, V.T.; Hoang, N.V.H.; Hoang, T.L.; Dao, T.L.C.; Nguyen, D.T.
Subjects: mangroves, climate change, ecosystem services, land use, deforestation, degradation
Publication type: Occasional Paper, Paper
Year: 2019

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us

X