Lâm Nghiệp đô thị và tiềm năng đóng góp vào phát triển bền vững

Download options
Download document

Thông điệp chính

  • Mặc dù lâm nghiệp đô thị là một ngành quan trọng và có nhu cầu cao về nguồn nhân lực trên thế giới, ngành đào tạo và thị trường tại Việt Nam về lĩnh vực này còn hạn chế và chưa bắt kịp với xu thế toàn cầu
  • Nguồn nhân lực được đào tạo với chuyên môn lâm nghiệp đô thị có thể làm việc trong 10 lĩnh vực: bảo tồn, y tế, ngân hàng và tài chính, giáo dục môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản, phát triển nền tảng năng lượng xanh, kiến trúc cảnh quan, chính sách và luật pháp, truyền thông và nghiên cứu khoa học
  • Các cơ quan quản lí nhà nước, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí và truyền thông, Doanh nghiệp và tập đoàn đầu tư, bệnh viện và cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và đào tạo, Quỹ Ủy thác về môi trường, các viện và tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước đều có nhu cầu với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về lâm nghiệp đô thị
  • Để bắt nhịp với xu thế toàn cầu và đáp ứng nhu cầu thị trường việc làm tiềm năng trong lĩnh vực lâm nghiệp đô thị trong tương lai, cần có sự chuyển mình về đầu tư chiến lược và nâng cao chất lượng của chương trình giảng dạy về lâm nghiệp đô thi tại Việt Nam
Authors: Pham, T.T.
Subjects: urban development, urban forestry, sustainable development, ecosystem services, development policy, local government
Publication type: Brief, Publication
Year: 2021

Back to top

Sign up to our monthly newsletter

Connect with us